Fytosanitární informace

Firma - Patrik Kaleja“ plní povinnost dle čl. 45, odst. 1 (čl. 55) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, v souladu s Prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/178, a jako profesionální provozovatel zapojený do prodeje prostřednictvím smluv uzavřených na dálku (e-shop) poskytuje zákazníkům přístup k informacím týkajících se zákazů (čl. 40), požadavků (čl. 41, 42) a výjimek (čl. 75), pokud jde o dovoz rostlin, rostlinných výrobků a jiných předmětů na území EU :

a) rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty, které nesmějí být dováženy na území EU (popřípadě dováženy nebo přemísťovány do chráněné zóny, vymezené na území ČR), pokud pocházejí z jakýchkoli nebo určitých třetích zemí nebo území; článek 7, Příloha VI Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/2072.

b) rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty, které mohou být dovezeny na území EU nebo na tomto území přemísťovány - článek 8, Příloha VII a VIII Prováděcího Nařízení Komise (EU) 2019/2072, (popřípadě dováženy nebo přemísťovány do chráněné zóny, vymezené na území ČR -článek 10, Příloha X Nařízení 2019/2072 ), pouze pokud jsou splněny zvláštní nebo rovnocenné požadavky;

c) vysoce rizikové rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty, které nesmějí být dováženy na území EU; PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/2019, čl. 1, příloha I

d) malá množstvích určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, dovážených na území EU jako součást osobního zavazadla cestujících určené pro osobní spotřebu či použití, které nemusí být opatřeny rostlinolékařským osvědčením (dle Nařízení (EU) 2016/2031, čl. 75) v souladu s Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2122, čl. 7,., a čl. 10, odst. 1.